Regulamin sklepu tiffany-materials.com

 

 1. Postanowienia ogólne
  Właścicielem sklepu internetowego tiffany-materials.com jest firma Zielone Wyspy Spółka z ogrniczoną odpowiedzialnością Nip 7010520319 ul. FILTROWA 65/45  02-055 WARSZAWA MAZOWIECKIE
 2. Adres do korespondencji:biuro@ tiffany-materials.com Domaniewska 37a
  02-672 Warszawa, Polska

  1. Konto
   a) Do założenia konta niezbędne jest wypełnienie formularza kontaktowego z podaniem danych personalnych Klienta zgodnie z formularzem. Do każdego konta zostaje przydzielony indywidualny login oraz hasło. Założenie konta jest dobrowolne i nieobowiązkowe.
   b) Istnieje możliwość dokonywania zakupów nie posiadając konta.

   

  1. Procedura składania i realizacji zamówień
   a) Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie potwierdzić złożenie zamówienia Przez przycisk Kupuję i płacę przez Payu
   b) Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka, a następnie sfinalizowania zakupów poprzez wybranie szczegółów płatności i wysyłki,
   c) W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Tiffany zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia – o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.
   d) Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.
   e) Firma Tiffany zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub anulowania zamówień wzbudzających wątpliwości, bez podania przyczyny.
   f) Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym tiffany-materials.com, są podane w złotych polskich.
   g) Firma prowadzi sprzedaż wysyłkową
   4. Płatności i wysyłka
   a) Na wpłatę należności Klient ma 3 dni od daty zakupu przedmiotu – po tym czasie sprzedający kontaktuje się z zamawiającym poprzez wiadomość e-mail, w celu ustalenia dalszych działań.
   b) Dane potrzebne do wpłaty należności (w przypadku wybrania opcji przelewu tradycyjnego) zostaną podane od razu po sfinalizowaniu zamówienia)
   c) Bezpieczne i natychmiastowe płatności umożliwia firma “payU”. Płatność przez szybki przelew payU księgowana jest natychmiastowo.
   d) Po dokonaniu płatności, sklep  Tiffany zobowiązuje się wysłać towar w ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania pieniędzy na konto. W przypadku, gdy wysyłka z różnych względów może się opóźnić, sprzedający ma obowiązek powiadomić o tym kupującego.
   5. Dostawa
   a) Dostawa produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami Kraju.
   b) Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna. Koszty dostawy produktu są jawne i zawarte są w zakładce „Podsumowanie koszyka” w trakcie składania Zamówienia.
   d) Nie wysyłamy za pobraniem.

   

  1. Zwroty
   a) Zgodnie z Ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z 2 marca 2000 (Dz.U. z dnia 31 marca 2000 roku), Klient będący konsumentem zawierający umowę na odległość ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyn i zwrócić kupiony towar będący w nienaruszonym stanie w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przesyłki.
   b) Zgłoszenie chęci odstąpienia od umowy następuje poprzez pisemne oświadczenie oraz odesłanie towaru które musi nastąpić do 14 dni od otrzymania przesyłki. Przekroczenie terminu będzie podstawą nie uwzględnienia odstąpienia od umowy
   c) Kupujący przed odesłaniem zwrotnego produktu musi powiadomić sprzedającego poprzez wiadomość e-mail : biuro@ tiffany-materials.com.
   c) Prawo zwrotu dotyczy tylko towaru lub towarów będących w nienaruszonym stanie.
   d) Zwracany towar należy opakować w taki sposób aby zapewnić wystarczającą ochronę towaru podczas transportu.
   e) Kwota zwracana Klientowi za zwrócony towar jest przesyłana na konto bankowe podane w formularzu zwrotu, nie ma możliwości dokonania przelewu pocztowego.
   f) Wszystkie koszty wysyłki pokrywa kupujący. Sprzedawca oddaje należność za zakupioną rzecz(wysyłka nie jest w to wliczona)
   g) Zwrot kwoty wydanej przez Klienta na towar podlegający zwrotowi następuje najczęściej w terminie 7 dni roboczych od otrzymania przesyłki, nie później jednak niż w terminie 14 dni.
   h) Przed odesłaniem do sprzedającego towaru –wypełniamy formularz zwrotu i odsyłamy razem z produktem zwrotnym.
   Formularz zwrotu znajduję się na końcu regulaminu (do pobrania)W przypadku, gdy Klient zawierający za pośrednictwem sklepu internetowego umowę sprzedaży jest konsumentem w rozumieniu przepisu art. 22(1) Kodeksu cywilnego, może od zawartej umowy odstąpić bez podania przyczyn, informując o tym fakcieTiffany Materials pisemnie lub elektronicznie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zakupionego towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia lub wiadomości e-mail na adres biuro@tiffany-materials.com przed upływem wskazanego terminu. Zwrot zakupionego towaru powinien nastąpić nie później niż w ciągu 14 dni od daty odbioru zakupionego towaru.

   2.Tiffany Materials zastrzega, że w przypadku sprzedaży detalicznej niektórych towarów z oferty Sklepu, w tym np. tkanin, koronek lub taśm, które przygotowywane są indywidualnie na zamówienie klienta, w szczególności w celu zaspokojenia jego indywidualnych potrzeb, np. poprzez ucięciu na określony wymiar lub sprzedaż inaczej niż w belkach lub kuponach stanowią świadczenie zindywidualizowane, o którym mowa w art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827). W przypadku realizacji takich zamówień prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, a towar stanowiący świadczenie zindywidualizowane nie podlega zwrotowi.

   4. Do zwracanego towaru musi być dołączony dowód zakupu oraz numer konta, na które Sklep internetowy ma dokonać zwrotu należności za zwrócony towar.

   5. Równowartość ceny zapłaconej przez Klienta za zwrócony towar, zostanie przekazana przelewem bankowym na podany przez Klienta rachunek bankowy.

   

  1. Reklamacje
   a) Wszelkie reklamacje należy składać poprzez przesłanie wypełnionego formularza (formularz zwrotu) pocztą elektroniczną na adres biuro@ tiffany-materials.com lub skontaktować się ze sprzedającym telefonicznie.
   b) W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy zgodnie z żądaniem Klienta, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), sprzedający zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub za zgodą Klienta zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru.
   c) Reklamacji nie stanowią różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie tiffany-materials.com. Różnice te mogą wynikać z ustawień monitora Klienta, oraz innych urządzeń peryferyjnych komputera Klienta służących do zapoznania się z ofertą Sklepu, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach, nie stanowią podstawy do reklamacji towaru.
   d) Reklamacji nie podlegają:
   Uszkodzenia wynikłe ze zużywania się towaru
   – Uszkodzenia wynikłe z używania towaru niezgodnie z jego przeznaczeniem
   Uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego użytkowania i konserwacji towaru
   Wady jawne widoczne w momencie otrzymania paczki, a niezgłoszone natychmiast po ich stwierdzeniu,
   Uszkodzenia wynikłe z niedopasowania
  2. Tiffany Materials prowadzi sprzedaż produktów fabrycznie nowych, wolnych od wad fizycznych i prawnych.
  3. W szczególnych przypadkach Sklep może oferować towary wadliwe – w takim przypadku informacja o istniejącej wadzie (np. zabrudzenie) lub uszkodzeniu zawarta jest w opisie produktu. W sytuacji gdy Klient zamówi towar z określoną wadą nie jest możliwe przyjęcie reklamacji na podstawie tej wady.
  4. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji dotyczącej zakupionego za pośrednictwem sklepu internetowego towaru z tytułu rękojmi lub niezgodności towaru z umową.
  5. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w szczególności wynikające z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).
  6. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient stwierdzi w nim wady lub niezgodność towaru z umową, jest uprawniony do wymiany lub zwrotu towaru.
  7. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się telefonicznie, listownie, mailowo (biuro@tiffany-materials.com ) lub osobiście z Tiffany Materials.
  8. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest dokument zakupu (faktura VAT, paragon), który Klient otrzymuje wraz z dostawą zamówienia.

 

  1. Zdjęcia produktów
   Zdjęcia zamieszczone na stronie internetowej tiffany-materials.com oznakowane logo sklepu Tiffany(znakiem wodnym) podlegają Ustawie o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 04.02.1994r. Za kopiowanie tychże zdjęć bez zgody właściciela sklepu do celów prywatnych i komercyjnych grozi grzywna oraz kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5. (art.115.1)

   

  1. Postanowienia Końcowe
   a) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu.
   b) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

   

 1. Dane Firmy : Zielone Wyspy Spółka z ogrniczoną odpowiedzialnością Nip 7010520319 ul. FILTROWA 65/45  02-055 WARSZAWA MAZOWIECKIE